Novedades

PROTOCOLO COVID-19

PROTOCOLO COVID-19


NORMAS SANITARIAS

E DE PROTECCIÓN


NORMAS XERAIS


As seguintes normas e protocolos derívanse do Plan de Continxencias Covid-19 específicamente creado para British Heritage por técnicos profesonais en cada materia, xestionado e auditado por unha entidade independente con certificados oficiais.

1- Uso de máscara: En todas as zonas comúns e as aulas é obrigatorio o uso de máscara para maiores de 6 anos e uso recomendado para os menores de esa idade. Só se autorizará o acceso sen máscara naqueles casos exentos por prescripción médica presentando o correspondente certificado.

2- Lavado de mans: Obrigatorio cando se acceda ao centro. Ademais cada aula dispón de dispensadores de xel para poder facer o lavado con toda a frecuencia que desexen.

3- Limpeza e desinfección: As aulas serán desinfectadas despois de cada clase e antes de que accedan os alumnos/as da seguinte. Manterase o interior en constante ventilación a través dos sistemas de renovación, desinfección e purificación de aire (sistema Dyson®). Todas as aulas dispoñen de dispensadores de xel hidroalcohólico para a hixienización e lavado de mans ademais de alcohol e líquidos para a desinfección de superficies e obxectos en calquera momento.

4- Distancia de seguridade: Segundo a normas en vigor a distancia a manter será de 1 a 1,5m. nas áreas comúns aínda que seguiremos recomendando a regra anterior de 2m. Nas aulas as posicións dos alumnos/as están distribuidas de tal xeito que exista a distancia de seguridade a aplicar segundo as normas que as autoridades educativas e sanitarias indiquen en función das idades e a situación de cada momento.

5- Grupos burbulla: Cos procedementos estabrecidos cada grupo manterase con facilidade sen nengún contacto co resto de grupos e alumnos/as xa que a acceso e saída efectuarase de forma independente pola saída de emerxencia.

6- Materiais do curso: Cada alumno/a deberá traer o seu propio material (libros, lapis, bolígrafos, etc.) e gardar os obxectos persoais (chaquetas, mochilas) debaixo do seu posto.

7- Circulación interior: Recoméndase o uso do lado esquerdo para o sentido de entrada ao centro e o lado dereito para o de saída e a circulación interior.

8- Área escolar: o acceso a zona escolar continúa restrinxido e só poderán acceder os alumnos/as e o persoal de British Heritage.

9- Área recepción, zona de espera e administración: a zona de espera manterase pechada. Recepción e administración limita o seu aforo a 3 persoas. Recomendamos realice os seus trámites administrativos por vía telématica, teléfono ou email na medida do posible.


PROCEDEMENTO DE ACCESO E SAÍDA

1- Os alumnos/as e os seus acompañantes deberán agardar no exterior das nosas instalacións mantendo a distancia de seguridade de 1,5 m. (2m. recomendada) ata que se lles indique que poden acceder. Cada 'teacher' encargarase de dar acceso aos seus alumnos/as por turnos para evitar a concentración simultánea de persoas. Recoméndase acudir ao centro entre 10 e 5 minutos antes do comezo da clase.

2- Na entrada do centro están situados tres postos de hixienización e desinfección de mans. Ordeadamente e mantendo a distancia de seguridade todas as persoas deberán lavarse as mans antes de acceder.

3- Os/as alumnos/as deberán dirixirse directamente as súas aulas evitando no posible o contacto con obxectos e superficies.

4- A Saída de Emerxenciaserá a nova ruta de saída das instalacións. Do mesmo xeito que no proceso de entrada, cada grupo sairá por separado, sen contacto co resto de grupos, guiados polo seu 'teacher'.

ALUMNOS/AS ONLINE

As clases online consisten en conexión en directo co seu grupo presencial, é dicir, a teacher, horario, días e asistentes son os mesmos en calquera modalidade.

1- Os alumnos/as que, ben por quendas ou ben por que seleccionaran a modalidade 100% ou 50% online, terán que conectarse coas súas respectivas aulas cun mínimo de 5 minutos de anterioridade ao comezo da clase.

2- Poderán manter a conexión ata un máximo de 5 minutos despois da finalización da clase no caso de que desexen facer algunha consulta ou aclaración.

3- Os alumnos/as nas modalidades de curso mixto presencial + online ou 100% online poden solicitar titorías presenciais ou onlineco seu profesor/a.
 volver
Avda da Florida, 32 Bj.L | 36210 Vigo
Teléfono: 986 203 306 - 677 677 123
info@britishvigo.com

DLL WORLDWIDE ASSOCIATED CENTERS: ANGOLA, BAHRAIN, BRAZIL, BULGARIA, CANADA, CHINA, COLOMBIA, CYPRUS, CHILE, CZECH REPUBLIC, ECUADOR, EGYPT, FRANCE, GEORGIA, HUNGARY, GERMANY, ITALY, JAPAN, KAZACHSTAN, MEXICO, LATVIA, NORWAY, PERU, PHILIPPINES, POLAND, PORTUGAL, RUSSIA, SERBIA, SLOVAKIA, SLOVENIA, SOUTH COREA, SPAIN, SWITZERLAND, TAIWAN, THAILAND, UNITED KINGDOM, UNITED STATES, UKRAINE
GALICIA: Abegondo, A Coruña, A Guarda, Arteixo, Cambre, Carballo, Cee, Culleredo, Cuntis, Ferrol, Moaña, Oleiros, Ponteareas, Pontevedra, Santiago, Sada, Valdoviño, Verín